Nr postępowania DZ.TI.341.65.2015

Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ul. Głuszyna w Poznaniu na odc. od ul. Babickiej do nr 127 (nr parzyste)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 366.963,64 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 394.249,27 72 Kryterium I – 77,45
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,45
2 INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
382.831,78 72 Kryterium I – 79,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,76
3 Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Sokolnicza 1a, 64-020 Czempiń 339.258,81 48 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 393.660,49 72 Kryterium I – 77,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,56
5 TAR-DROG Sp. z o.o., Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 483.921,42 60 Kryterium I – 63,10
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 68,10
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 366.963,64 72 Kryterium I – 83,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,21
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 375.105,15 72 Kryterium I – 81,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,40
 
           
 
Data zamieszczenia informacji