Nr postępowania DZ.UD.341.64.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i w ul. Goplańskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
  • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Jana Henryka Dąbrowskiego – lokalna na odcinku od ul. Polskiej do końca posesji nr 184) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) z ceną brutto: 93.554,05 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy;
  • Zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Goplańskiej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czekalskie) przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo z ceną brutto: 95.946,45 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 105.170,58 72 Kryterium I – 80,06
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,06
Zadanie nr 2 131.385,87 72 Kryterium I – 65,72
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,72
2 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 2 122.801,60 72 Kryterium I – 70,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,32
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 126.491,97 72 Kryterium I – 66,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,56
Zadanie nr 2 142.918,13 72 Kryterium I – 60,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,42
4 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 93.554,05 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 103.305,19  
72

 
Kryterium I – 81,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,50
Zadanie nr 2 126.082,54 72 Kryterium I – 68,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,49
6 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 103.191,98 72 Kryterium I – 81,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,59
Zadanie nr 2 95.946,45 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 2 103.714,88 72 Kryterium I – 83,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,26
8 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 147.051,38 72 Kryterium I – 57,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,26
Zadanie nr 2 147.342,73 72 Kryterium I – 58,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,61
 


 
 
Data zamieszczenia informacji