Nr postępowania DZ.UD.341.66.2015

Przebudowa schodów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu ulic Chwaliszewo i Estkowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „Mosty Poznań” Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto: 468.365,97 zł oraz z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Oceny oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 90,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium okres rękojmi za wady: 0,00).


 
Data zamieszczenia informacji