Nr postępowania DZ.UI.341.35.2015

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
  • na część 1 zamówienia – Rejon I – Stare Miasto-Centrum, oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.395.743,26 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 80;
  • na część 2 zamówienia – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 3.161.522,88 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 303;
  • na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 3.289.795,34 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
  • na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 2.941.595,90 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 28;
  • na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 3.854.279,42 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 32;
  • na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.412.452,37 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 48.
  • na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 2.443.927,10 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 22.
 PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
Dla Rejonu II
3.161.522,88
Dla Rejonu II
303
 
Dla Rejonu II
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
2 konsorcjum firm w składzie: SITA Zachód Sp.
z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław  oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j  ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Dla Rejonu III
3.289.795,34
 
Dla Rejonu III
54
 
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 konsorcjum firm w składzie Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu VI
4.412.452,37
 Dla Rejonu VI
48
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 konsorcjum firm w składzie Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu V
4.564.257,31
Dla Rejonu V
48
Dla Rejonu V
Kryterium I – 80,22
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,22
5 konsorcjum firm w składzie Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu I
4.395.743,26
Dla Rejonu I
80
Dla Rejonu I
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
6 konsorcjum firm w składzie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu IV
2.941.595,90
Dla Rejonu IV
28
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu V
3.854.279,42
Dla Rejonu V
32
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 3,33
Łącznie – 98,33
Dla Rejonu VI
5.083.771,14
Dla Rejonu VI
32
 
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 82,46
Kryterium II – 3,33
Łącznie – 85,79
Dla Rejonu VII
2.443.927,10
Dla Rejonu VII
22
 
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
 

 
Data zamieszczenia informacji