Nr postępowania DZ.UD.341.68.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Biskupińskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 286.206,95 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
306.328,61 72 Kryterium I – 81,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,58
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 286.206,95 72 Kryterium I – 87,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,31
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski 303.031,52 72 Kryterium I – 82,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,46
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 277.660,68 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
5 Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Łukasz Mielcarek, ul. Sokolnicza 1A, 64-020 Czempiń 296.729,09 72 Kryterium I – 84,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,22
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań
376.584,75 72 Kryterium I – 66,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,36
 
Data zamieszczenia informacji