Nr postępowania DZ.UD.341.67.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Ożarowskiej oraz
w ul. Starołęckiej w Poznaniu

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń na:
  • zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Ożarowskiej na odcinku od
    ul. Chęcińskiej do ul. Kozienickiej) z ceną brutto: 25.462,87 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej na odcinku od nr 13 do pętli MPK Stomil) z ceną brutto: 44.382,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 31.292,00 72 Kryterium I – 73,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,23
Zadanie nr 2 59.051,38 72 Kryterium I – 67,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,64
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 39.958,15 72 Kryterium I – 57,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,35
Zadanie nr 2 66.901,93 72 Kryterium I – 59,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,71
3 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 31.676,19  
72

 
Kryterium I – 72,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,35
Zadanie nr 2 47.982,00 72 Kryterium I – 83,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,25
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń Zadanie nr 1 25.462,87 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 44.382,99 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 35.474,75 72 Kryterium I – 64,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,60
Zadanie nr 2 65.742,50 72 Kryterium I – 60,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,76
6 TAR-DROG Sp. z o.o., Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne Zadanie nr 1 53.503,60 60 Kryterium I – 42,83
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 47,83
Zadanie nr 2 86.960,45 60 Kryterium I – 45,93
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 50,93
 
 
 

 
Data zamieszczenia informacji