Nr postępowania DZ.CSR.341.77.2015

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nad Wierzbakiem ? Kościelna, w formule ?zaprojektuj i wybuduj?

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „DUCTUS” Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną brutto: 342.200,00 zł oraz z okresem rękojmi za wady 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 430.500,00 60 Kryterium I – 71,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,54
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 450.000,00 60 Kryterium I – 68,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,44
3 „DUCTUS” Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski 342.200,00   60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 

 
Data zamieszczenia informacji