Nr postępowania DZ.UTZ.341.81.2015

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Stare Miasto – 308 drzew do przycinki) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 71.841,60 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 41 dni.
  • Zadanie nr 2 (II część zamówienia Jeżyce A – 311 drzew do przycinki) przez „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło z ceną brutto: 111.688,20 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni;
  • Zadanie nr 3 (III część zamówienia Jeżyce B – 363 drzewa do przycinki) „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło z ceną brutto: 117.439,20 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
(w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
Zadanie nr 1 71.841,60 41 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
2 „KERRIA” Piórkowski Sp. j.,
ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło
Zadanie nr 1 106.941,60 45 Kryterium I – 63,15
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 63,15
Zadanie nr 2 111.688,20 45 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 94,00
Zadanie nr 3 117.439,20 45 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 94,00
 
3 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice,
62-005 Owińska
Zadanie nr 1 150.522,00 41 Kryterium I – 44,86
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 50,86
Zadanie nr 2 157.248,00 41 Kryterium I – 66,77
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 72,77
Zadanie nr 3 179.874,00 41 Kryterium I – 61,37
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 67,37
 
 
Data zamieszczenia informacji