Nr postępowania DZ.UTZ.341.76.2015

Specjalistyczny przegląd drzewostanu przyulicznego na terenie pasów drogowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
  • dla zadania nr 1 - terenu dzielnicy Jeżyce oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 4.608,58 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przeglądu 14 dni;
  • dla zadania nr 2 - terenu dzielnicy Nowe Miasto oferta złożona przez Aleksandrę Grześkowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ARTPLAN, ul. Spławie 5a, 61-312 Poznań, z ceną brutto: 6.237,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przeglądu 15 dni;
  • dla zadania nr 3 - terenu dzielnicy Stare Miasto oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 3.249,72 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przeglądu 14 dni.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 94% oraz termin wykonania przeglądu 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przeglądu.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin wykonania przeglądu (dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 4.608,58 14 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00 Zgodnie z zapisami pkt. 19.2 SIWZ Zamawiający przyznał maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, Wykonawcy, który zadeklarował krótszy termin wykonania przeglądu niż 15 dni.
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 3.249,72 14 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00 Zgodnie z zapisami pkt. 19.2 SIWZ Zamawiający przyznał maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, Wykonawcy, który zadeklarował krótszy termin wykonania przeglądu niż 15 dni.
Łącznie – 100
2 Aleksandra Grześkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTPLAN, ul. Spławie 5a, 61-312 Poznań Zadanie nr 2 6.237,00 15 Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA-ZADANIA NR 4 - TEREN DZIELNICY WILDA:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, postępowania w części dotyczącej zadania nr 4 – teren dzielnicy Wilda ze względu na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Konieczność unieważnienia postępowania w części dotyczącej zadania nr 4, wynika z okoliczności wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jedynego Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowej części zamówienia, tj. Hanny Klawiter prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „CEDRUS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Znanieckiego 12/82, 60-682 Poznań i uznaniem złożonej przez Wykonawcę oferty za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
 
Data zamieszczenia informacji