Nr postępowania DZ.UTZ.341.81.2015

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania? dot. zadania nr 2 (II część zamówienia) - Jeżyce A ? 311 drzew do przycinki

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE NR 2.

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy „KERRIA” Piórkowski Sp. j.,ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 15 października 2015r., sygn. DZ.3412.209.2015), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 2 w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 157.248,00 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 41 dni.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
Data zamieszczenia informacji