Nr postępowania DZ.TI.341.80.2015

Budowa miejsc parkingowych na ul. Za Cytadelą w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD
Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 345.900,37 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 345.900,37 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
408.173,83 72 Kryterium I – 76,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,27
3 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 388.016,86 60 Kryterium I – 80,23
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,23
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 489,066,18 72 Kryterium I – 63,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,65
5 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-022 Mosina 347.867,68 72 Kryterium I – 89,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,49
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 477.801,79 72 Kryterium I – 65,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,15
 
           

 
Data zamieszczenia informacji