Nr postępowania DZ.UD.341.84.2015

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Promienistej
i w ul. Warszawskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
  • dla Zadania nr 1 oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z ceną brutto: 60.477,32 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • dla Zadania nr 2 oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NORTEX”, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań z ceną brutto: 92.957,02 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NORTEX”,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Zadanie nr 1 76.155,22 72 Kryterium I – 71,47
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,47
Zadanie nr 2 92.957,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
 
Zadanie nr 1 60.477,32 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 94.983,66 72 Kryterium I – 88,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,08
3 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne Zadanie nr 1 122.055,67 48 Kryterium I – 44,59
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 44,59
Zadanie nr 2 139.687,47 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 59,89
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 59,89
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 81.043,65 72 Kryterium I – 67,16
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,16
Zadanie nr 2 115.286,67 72 Kryterium I – 72,57
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,57
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 64.659,56 72 Kryterium I – 84,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,18
Zadanie nr 2 94.315,29 72 Kryterium I – 88,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,70
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10,
62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1  
 
72.872,15
 
 
 
72
 
Kryterium I – 74,69
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,69
 
 
 
Data zamieszczenia informacji