Nr postępowania DZ.UD.341.87.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Racławickiej, w ul. Wyzwolenia oraz w ul. Średniej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
- dla zadania nr 1 - remont chodnika w ul. Racławickiej na odcinku od ul. Gwiaździstej do końca posesji nr 64; strona wschodnia oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 123.780,58 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące;
- dla zadania nr 2- remont chodnika w ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Łabędziej oraz od ul. Jastrzębiej do wjazdu do budynku nr 44; strona zachodnia, oferta złożona przez Sebastiana Zwierzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BRUK-BAU, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań, z ceną brutto: 103.818,19 zł oraz z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy;
- dla zadania nr 3 - remont chodnika w ul. Średniej na odcinku od nr 1a do nr 4, oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak,  z ceną brutto: 22.652,86 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 174.211,30 72 Kryterium I – 87,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,50
Zadanie nr 2 128.458,68 72 Kryterium I – 72,74
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,74
Zadanie nr 3 35.859,91 72 Kryterium I – 56,41
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 66,41
2 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUK-BAU, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań Zadanie nr 1 111.294,31 48 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
Zadanie nr 2 103.818,19 (cena po poprawkach) 48 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
Zadanie nr 3 22.475,05 48 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 123.780,58 72 Kryterium I – 80,92
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,92
Zadanie nr 2 131.155,99 72 Kryterium I – 71,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,24
Zadanie nr 3 22.652,86 72 Kryterium I – 89,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,29
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 162.143,89 72 Kryterium I – 61,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,78
Zadanie nr 2 144.674,20 72 Kryterium I – 64,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,58
Zadanie nr 3 30.899,57 72 Kryterium I – 65,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,46
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 129.246,56 72 Kryterium I – 77,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,50
 
Data zamieszczenia informacji