Nr postępowania DZ.TI.341.92.2015

Budowa chodnika w ul. Roślinnej w Poznaniu na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Sierpowej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392; 61-441 Poznań, z ceną brutto: 127.658,64 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 134.706,75 72 Kryterium I – 85,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,29
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392; 61-441 Poznań, 127.658,64 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 141.294,92 72 Kryterium I – 81,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,31
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 148.542,97 72 Kryterium I – 77,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,35
5 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 139.606,82 72 Kryterium I – 82,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,30
6 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 159.707,97 72 Kryterium I – 71,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,94
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Zakład Robót Drogowych, Rogalinek, ul. Północna 16, 62-022 Mosina 134.259,94 72 Kryterium I – 85,57
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,57
8 Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 131.539,52 72 Kryterium I – 87,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,34
9 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 150.151,92 72 Kryterium I – 76,52
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,52
10 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 156.135,99 72 Kryterium I – 73,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,59
 
Data zamieszczenia informacji