Nr postępowania DZ.TI.341.94.2015

Budowa przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości przystanków tramwajowych Żegrze I w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 486.166,87 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 713.084,25 72 Kryterium I – 61,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,36
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6,
62-051 Łęczyca
486.166,87 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
Data zamieszczenia informacji