Nr postępowania DZ.TI.341.95.2015

Budowa chodników w ul. Hezjoda w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 342.415,89 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 383.391,79 72 Kryterium I – 80,38
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,38
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań 436.252,77 72 Kryterium I – 70,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,64
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 483.786,12 72 Kryterium I – 63,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,70
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 384.104,65
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 80,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,23
6 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 342.415,89 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 352.760,74 72 Kryterium I – 87,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,36
8 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 401.709,88 72 Kryterium I – 76,72
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,72
9 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 414.596,16 72 Kryterium I – 74,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,33
10 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 503.163,06 60 Kryterium I – 61,25
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 66,25
11 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 443.697,16 72 Kryterium I – 69,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,46
 
           
 
 

 
Data zamieszczenia informacji