Nr postępowania DZ.TZ.341.105.2015

Usługa polegająca na wycince drzew z pasów drogowych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na naruszenie art. 86 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
Uzasadnienie:
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Oznacza to, że od momentu złożenia poszczególnych ofert do momentu ich otwarcia oferty pozostają u Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z ich zawartością. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienia ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
Zamawiający ustalił, iż w dniu 08 grudnia 2015r. o godz. 08:20, tj. przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (tj. 08 grudnia 2015r o godz. 10:00), pracownik Wydziału Wspomagania Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji dokonał omyłkowego otwarcia oferty złożonej w siedzibie Zamawiającego. Oferta omyłkowo została zakwalifikowana jako zwykła korespondencja.
W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, iż doszło do rażącego naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, który skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy. Możliwość zapoznania się z treścią oferty przed terminem składania ofert skutkuje nie tylko naruszeniem art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ale wpływa również na konkurencyjność postępowania i zasadę równego traktowania wykonawców.
W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Data zamieszczenia informacji