Nr postępowania DZ.TBU.341.106.2015

Przebudowa ul. Golęcińskiej w Poznaniu w zakresie utwardzenia nawierzchni chodnika oraz gospodarki drzewostanem na odcinku od parkingu przy Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu do ul. Koszalińskiej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 225.751,24 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 273.656,62 60 Kryterium I – 74,24
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 79,24
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 225.751,24 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 303.379,97 72 Kryterium I – 66,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,97
4 EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 293.337,66 60 Kryterium I – 69,26
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 74,26
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum) 323.053,38 72 Kryterium I – 62,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,89
6 COLAS Polska S.A., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 297.080,10 72 Kryterium I – 68,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,39
 
           
 
 

 
Data zamieszczenia informacji