Nr postępowania DZ.RP.341.103.2015

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony „JOKER” Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, z ceną brutto: 124.112,40 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 12.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 90% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne). Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowyo pracę (kryterium społeczne): 10,00).


 
Data zamieszczenia informacji