Nr postępowania DZ.UI.341.91.2015

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – zadanie A1 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 147.960,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 2 zamówienia – zadanie A2 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 159.840,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 3 zamówienia – zadanie A3 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 173.502,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 4 zamówienia – zadanie A4 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 167.076,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 5 zamówienia – zadanie A5 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 157.680,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 6 zamówienia – zadanie B – oferta złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 461.865,00 zł i liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 
 • na część 7 zamówienia – zadanie C – oferta złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 1.120.530,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 8 zamówienia – zadanie D – oferta złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 99.360,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
- dla zadań A(A1 – A5), C i D: cena 94% i skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania 6%,
- dla zadania B: cena 94% i liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy
o pracę (kryterium społeczne) 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów:
- dla zadań A(A1 – A5), C i D: w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania,
- dla zadania B: w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
 
Punktację przyznaną ofertom dla zadań A(A1 – A5), C i D w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania
Ilość uzyskanych punktów
1 Część zamówienia – Zadanie A 1
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 147.960,00 1 godzina
 
Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
2 Część zamówienia – Zadanie A 2
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 159.840,00
 
1 godzina
 
Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
3 Część zamówienia – Zadanie A 3
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 173.502,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
4 Część zamówienia – Zadanie A 4
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 167.076,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
5 Część zamówienia – Zadanie A 5
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 157.680,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
7 Część zamówienia – Zadanie C
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 1.120.530,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
8 Część zamówienia – Zadanie D
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 99.360,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
 
 
 
Punktację przyznaną ofertom dla zadania B w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
6 Część zamówienia – Zadanie B
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 461.865,00 9 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
 
 

 
Data zamieszczenia informacji