Nr postępowania DZ.RP.341.93.2015

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 3.248.676,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny oferty w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocenę oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 3.248.676,00 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
Data zamieszczenia informacji