Nr postępowania DZ.TZ.341.113.2015

Usługa polegająca na wycince drzew z pasów drogowych na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE NR 2 i NR 3.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo, od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 23 grudnia 2015r., sygn. DZ.3412.276.2015), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej:
  • na zadanie nr 2 złożonej przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 45.446,40 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 28 dni
  • na zadanie nr 3 złożonej przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 41.860,80 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 16 dni.
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


 
Data zamieszczenia informacji