Nr postępowania DZ.TBU.341.111.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Piątkowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERY NAJORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie: „INFRAKOM Kościan” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum), z ceną brutto: 798.041,34 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 875.760,00 72 Kryterium I – 82,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,01
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: „INFRAKOM Kościan” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum) 798.041,34 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 808.106,68
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 88,88
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,88
4 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 860.977,50
 
72 Kryterium I – 83,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,42
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań 881.053,96 72 Kryterium I – 81,52
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,52
7 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BUDROMEL”, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las 820.338,48 72 Kryterium I – 87,55
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,55
8 Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz 943.333,25 72 Kryterium I – 76,14
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,14
 
Data zamieszczenia informacji