Nr postępowania DZ.TBU.341.112.2015

Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Daszewickiej na odcinku od ul. Głuszyna do granicy Miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie: Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz  Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), z ceną brutto: 360.100,02 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz  Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 360.100,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań 505.178,64 72 Kryterium I – 64,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,15
3 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, Rogalinek, 62-022 Mosina 424.378,89 60 Kryterium I – 76,37
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 81,37
4 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las 423.416,69 72 Kryterium I – 76,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,54
5 TAR-DROG sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne 524.052,08 60 Kryterium I – 61,84
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 66,84
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 547.681,66 72 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,17
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 374.830,36 72 Kryterium I – 86,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,46
9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum) 450.711,72 72 Kryterium I – 71,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,90
 
           
 
Data zamieszczenia informacji