Nr postępowania DZ.TBU.341.107.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROMOST PLUS
Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica,
z ceną brutto: 957.754,08 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROMOST PLUS Sp. z o.o., Żabno 2A,
63-112 Brodnica
957.754,08 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 1.069.242,12 72 Kryterium I – 80,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,62
3 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
983.531,69 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 87,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,64
4 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Poznań
1.086.489,14 72 Kryterium I – 79,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,34
5 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49,
62-070 Palędzie
991.506,21 72 Kryterium I – 86,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,94
6 EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 990.854,69 60 Kryterium I – 86,99
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 91,99
7 Paweł Żak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport,
ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno
1.092.381,70 72 Kryterium I – 78,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,91
8 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL,
ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las
1.139.188,92 60 Kryterium I – 75,67
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,67
9 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.225.555,38 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I – 70,32
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 75,32
10 ROTOMAT Sp. z o.o.,
ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
1.618.590,58 72 Kryterium I – 53,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 63,25

 
Data zamieszczenia informacji