Nr postępowania DZ.RI.341.01.2016

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla strefy Tempo 30 w centrum Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, z ceną brutto: 188.190,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 24 czerwca 2016r.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 %.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II termin wykonania zamówienia Ilość uzyskanych punktów
1 VIA VISTULA Franek i Struska sp.j., ul. Armii Krajowej 88/55, 30-150 Kraków 208.718,70 10.06.2016 Kryterium I – 84,75
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 90,75
2 Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań 188.190,00 24.06.2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 94,00
3 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 369.208,48 10.06.2016 Kryterium I – 47,91
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 53,91
 
Data zamieszczenia informacji