Nr postępowania DZ.TZ.341.02.2016

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone dla:
  • Części I (cięcie 452 szt. drzew na terenie Starego Miasta) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 182.311,56 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 50 dni.
  • Części II (cięcie 264 szt. drzew na terenie Nowego Miasta) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 106.010,64 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
  • Części III (cięcie 326 szt. drzew na terenie Grunwaldu) przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto: 93.505,32 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 38 dni;
  • Części IV (cięcie 220 szt. drzew na terenie Wildy i śródmiejskiej części dzielnicy Jeżyce) przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 92.415,60 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
  • Części V (cięcie 301 szt. drzew na terenie południowej części dzielnicy Jeżyce) przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto: 90.667,08 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
  • Części VI (cięcie 355 szt. drzew, skrajni oraz podkrzesanie drzew na terenie północno-zachodniej części dzielnicy Jeżyce) złożonej przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 162.618,84 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 96 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 4%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-96 pkt - cena oraz w skali 0-4 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
(w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Część II 115.739,28 40 Kryterium I – 87,93
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 87,93
Część VI 160.956,72 40 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 96,00
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice,
62-005 Owińska
 
Część I 200.097,00 44 Kryterium I – 87,47
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 63,15
Część II 113.097,60 35 Kryterium I – 89,98
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 94,00
Część III 144.957,60 35 Kryterium I – 61,93
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 94,00
Część IV 92.415,60 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
Część V 146.615,40 35 Kryterium I – 59,37
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 63,37
Część VI 162.618,84 35 Kryterium I – 95,02
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 99,02
3 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część II 139.015,44 40 Kryterium I – 73,21
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 73,21
Część IV 160.667,28 40 Kryterium I – 55,22
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 55,22
Część V 210.040,56 40 Kryterium I – 41,44
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 41,44
Część VI 210.276,00 40 Kryterium I – 73,48
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 73,48
4 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
Część I 182.311,56 50 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 96,00
Część II 106.010,64 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
5 Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Część III 93.505,32 38 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 98,00
Część V 90.667,08 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
6 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 388.951,20 50 Kryterium I – 45,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 45,00
 
 

 
Data zamieszczenia informacji