Nr postępowania DZ.RS.341.05.2016

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
- dla zadania nr 1 dotyczącego wykonania prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic oferta złożona przez MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 253.626,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy;
- dla zadania nr 2 dotyczącego wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Global Traffic Systems oferta złożona przez Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 261.030,60 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 1
1 MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo 253.626,00 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
Zadanie nr 2
2 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 261.030,60 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90
 
Data zamieszczenia informacji