Nr postępowania DZ.EL.34110.2016

Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych

 
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2015 r., poz. 2164.), zamawiający zawiadamia wykonawców, ubiegających się o zamówienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na naruszenie art. 86 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Oznacza to, że od momentu złożenia poszczególnych ofert do momentu ich otwarcia oferty pozostają u Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z ich zawartością. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienia ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
 
Zamawiający informuje, że w dniu 18 marca 2016r. o godz. 08:45, tj. przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (tj. 24 marca 2016r o godz. 10:00), pracownik Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji dokonał otwarcia oferty przesłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Oferta została zakwalifikowana jako zwykła korespondencja, ponieważ Wykonawca wbrew zaleceniom Zamawiającego zawartym w pkt. 15.9 oraz pkt. 15.12 SIWZ numer referencyjny DZ.EL.341.10.2016 nie oznakował prawidłowo opakowania oferty.
 
Wykonawca nie dokonał następujących czynności wymaganych przez Zamawiającego:
  1. nie opisano opakowania  oferty poprzez umieszczenie napisu:
NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
UL. WILCZAK 16, 61–623 POZNAŃ
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych – Zadanie nr …….”
NIE OTWIERAĆ PRZED …………………... GODZ …………………..
  1. oferty wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej nie została włożona w drugą kopertę.
W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy. Możliwość zapoznania się z treścią oferty przed terminem składania ofert skutkuje nie tylko naruszeniem art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ale wpływa również na konkurencyjność postępowania i zasadę równego traktowania wykonawców.            
 
W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Data zamieszczenia informacji