Nr postępowania DZ.TZ.341.02.2016

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania? ? dot. części VI zamówienia - cięcie 355 szt. drzew, skrajni oraz podkrzesanie drzew na terenie północno-zachodniej części dzielnicy Jeżyce

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA VI CZĘŚCI:
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 14 marca 2016r., sygn. DZ.3412.31.2016), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej dla VI części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto: 160.956,72 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 40 dni.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 
Data zamieszczenia informacji