Nr postępowania DZ.EL.341.14.2016

Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA 1,3,4:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole, dla:
  • zadania nr 1 (części I zamówienia) pn. Dostawa 330 przycisków sterowniczych dla pieszych
    z sygnalizatorem akustycznym (230V) – z ceną brutto: 426.195,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy;
  • zadania nr 3 (części III zamówienia) pn. Dostawa 20 przycisków sterowniczych dla pieszych
    z sygnalizatorem akustycznym (40V) – z ceną brutto: 25.830,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy;
  • zadania nr 4 (części IV zamówienia) pn. Dostawa 120 sygnalizatorów akustycznych – z ceną brutto: 64.944,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 96% oraz okres gwarancji jakości 4%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-96 pkt - cena oraz w skali 0-4 pkt – termin wykonania przeglądu.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole Zadanie nr 1 426.195,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II –2,00 Łącznie – 98
Zadanie nr 3 25.830,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00 Łącznie – 98
Zadanie nr 4 64.944,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00 Łącznie – 98
 
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia - zadania nr 2 pn. Dostawa 40 przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym z ułatwieniem dla niepełnosprawnych:
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie dla części 2 zamówienia pn. Dostawa 40 przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym z ułatwieniem dla niepełnosprawnych ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1 ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 31  marca 2016r., do godz. 09:30). Zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania dla części 2 zamówienia.
 
 
Data zamieszczenia informacji