Nr postępowania DZ.TI.341.03.2016

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 3, 4, 5, 6, 7 ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
  • na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 888.688,80 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
  • na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 852.437,52 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 3;
  • na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 1.265.209,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 34;
  • na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 1.512.803,52 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
  • na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 1.034.872,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 22.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy występujący wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Dla Rejonu IV
852.437,52 
Dla Rejonu IV
3
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu III
888.688,80
Dla Rejonu III
54
 
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VI
1.512.803,52
Dla Rejonu VI
54
 
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 Wykonawcy występujący wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu V
1.265.209,20
 Dla Rejonu V
34
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VII
1.034.872,20
Dla Rejonu VII
22
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1 i 2 zamówienia:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu przedmiotowego postępowania dla części 1- rejon I – Stare Miasto Centrum oraz dla części 2 - rejon II - Stare Miasto-Północ na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dla każdej z ww. części zamówienia oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi odpowiednio dla części 1 zamówienia 1.999.750,00 zł brutto, a dla części 2 zamówienia 935.040,00 zł brutto.
Na realizację każdej z  ww. części zamówienia została złożona tylko jedna oferta, tj. oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, w tym na:
  • część 1 – rejon I – z ceną brutto: 2.319.875,64 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
  • część 2 – rejon II – z ceną brutto: 1.071.406,38 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 24;
Powyższe oznacza, iż zarówno dla części 1 i części 2 zamówienia oferta z najniższą ceną brutto (oferta nr 2) przewyższa kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanych części przedmiotowego zamówienia i których nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym postępowanie we wskazanym zakresie podlega unieważnieniu.

 
Data zamieszczenia informacji