Nr postępowania DZ.TZ.341.07.2016

Budowa chodnika w ul. Górniczej w Poznaniu na odcinku od ul. Węglowej do posesji nr 2/215 przy ul. Górniczej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 76.200,06 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 109.750,80 72 Kryterium I – 62,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,49
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
76.200,06 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
83.644,76
 
72 Kryterium I – 81,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,99
5 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
84.286,72 72 Kryterium I – 80,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,85
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
92.238,93 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 74,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,35
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 87.347,21 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 78,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,51
8 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 88.660,02 72 Kryterium I – 77,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,35
9 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 92.908,91 72 Kryterium I – 73,81
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,81
10 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 87.595,43 72 Kryterium I – 78,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,29
 
           


 
Data zamieszczenia informacji