Nr postępowania DZ.TO.341.09.2016

Remont schodów wiaduktu Dworcowego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto: 649.513,80 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j.,
ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań
649.513,80 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 „Mosty Poznań” Sp. z o.o.,
ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań
668.728,44 72 Kryterium I – 87,41
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,41
 
Data zamieszczenia informacji