Nr postępowania DZ.EL.341.15.2016

Dostawa słupków do znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
  • dla zadania A oferta złożona przez WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto 129.642,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem dostawy wynoszącym 1 dzień od chwili zgłoszenia;
  • dla zdania B oferta złożona przez Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „APREMO”, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto 181.179,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem dostawy wynoszącym 12 dni od chwili zgłoszenia.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin dostawy 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin dostawy.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Termin dostawy (w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów Zadanie A
129.642,00
 Zadanie A
1
Zadanie A
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Zadanie A
144.020,70

 
Zadanie A
4
Zadanie A
Kryterium I – 81,01
Kryterium II – 2,50
Łącznie – 83,51
3 Metal - Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań Zadanie B
185.545,50
Zadanie B
14
Zadanie B
Kryterium I – 87,88
Kryterium II – 8,57
Łącznie – 96,45
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka Zadanie A
206.307,90
Zadanie A
8
Zadanie A
Kryterium I – 56,56
Kryterium II – 1,25
Łącznie – 57,81
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZPHU DOLBET, ul. Błonie 35, 64-730 Wieleń Zadanie B
188.878,80 (po poprawkach)
Zadanie B
14
Zadanie B
Kryterium I – 86,33
Kryterium II – 8,57
Łącznie – 94,90
6 Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „APREMO”, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin Zadanie B
181.179,00
Zadanie B
12
Zadanie B
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 
 

 
Data zamieszczenia informacji