Nr postępowania DZ.EL.341.06.2016

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Erplast Sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, z ceną brutto: 291.510,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 84 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena  oferty
(pln brutto)
Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Sebastian Podolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TECHBUD,
ul. Jaśkowicka 25/3 lok. 1, 43-100 Tychy
471.243,75 84 Kryterium I – 55,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 65,67
2 Elżbieta Gleńska-Terlecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ELLE PROMOTION, ul. Erudyki 7/5, 80-299 Gdańsk 305.015,40 84 Kryterium I – 86,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,02
3 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.,
Ługów 18, 66-200 Świebodzin
323.911,28 84 Kryterium I – 81,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,00
4 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
306266,93 84 Kryterium I – 85,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,66
5 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k,
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomnice
371.091,00 84 Kryterium I – 70,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,70
6 Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu,
ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka
363.028,35 84 Kryterium I – 72,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,27
7 Erplast Sp. z o.o.,
ul. Witebska 27,
85-778 Bydgoszcz
291.510,00 84 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
8 „LIRF” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Fornalczyk, Alfreda Fornalczyk, Emilia Antczak S.C., ul. Ks. S. Wyszyńskiego 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie 316.448,25 120 Kryterium I – 82,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,91
9 Restal Sp. z o.o. Sp. k,
ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole
358.668,00 84 Kryterium I – 73,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,15
10 GZD Sp. z o.o.,
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo
344.277,00 84 Kryterium I – 76,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,21
           

 
Data zamieszczenia informacji