Nr postępowania DZ.UI.341.20.2016

Mycie ciśnieniowe chodników śródmieścia miasta Poznania w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi” Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, z ceną brutto: 186.806,25 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 UTECH CLEAN Sp. z o., ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań 222.968,25 3 Kryterium I – 79,59
Kryterium II – 1,25
Łącznie – 80,84
2 DIO Sp. z o.o., ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław 254.972,85 8 Kryterium I – 69,60
Kryterium II – 3,33
Łącznie – 72,94
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi”
Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań
186.806,25 12 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
           
 
 

 
Data zamieszczenia informacji