Nr postępowania DZ.TZ.341.19.2016

Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych dzielnicy Wilda wraz z pielęgnacją założonej zieleni

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
  • Części I przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 123.572,28 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12;
  • Części II przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 72.939,75 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12;
  • Części III przez GARTE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 99.509,22 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 20.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
 Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę
Ilość uzyskanych punktów
1 GARTE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Część I 158.271,33 20 Kryterium I – 70,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,27
Część II 99.023,52 20 Kryterium I – 66,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,29
Część III 99.509,22 20 Kryterium I – 88,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,07
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
Część I 169.099,92 14 Kryterium I – 65,77
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 72,77
Część II 99.149,28 14 Kryterium I – 66,21
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 73,21
Część III 118.553,28 14 Kryterium I – 73,92
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 80,92
 
3 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Część I 123.572,28 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
Część II 72.939,75 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
Część III 97.370,01 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
 
 

 
Data zamieszczenia informacji