Nr postępowania DZ.TBU.341.17.2016

Remont nawierzchni jezdni w al. Armii Poznań i w ul. Murawa w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
  • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont nawierzchni jezdni al. Armii Poznań na odcinku od
    Al. Niepodległości do ul. Winogrady) przez EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie,
    55-040 Kobierzyce z ceną brutto: 414.390,68 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont nawierzchni jezdni ul. Murawa na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Słowiańskiej; strona wschodnia) oferty złożonej przez COLAS Polska S.A., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie z ceną brutto: 342.318,04 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan
Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
490.449,31 72 Kryterium I – 76,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,04
412.661,14 72 Kryterium I – 74,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,66
2 EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 414.390,68 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
362.685,19 72 Kryterium I – 84,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,95
3 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49,
62-070 Palędzie
420.945,88 72 Kryterium I – 88,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,60
342.318,04 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 RBD System Sp. z o.o., ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań 644.793,88 72 Kryterium I – 57,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,84
526.909,49 72 Kryterium I – 58,47
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,47
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
480.436,72 72 Kryterium I – 77,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,63
388.026,41 72 Kryterium I – 79,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,40
6 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
437.748,07 72 Kryterium I – 85,20
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,20
366.597,18 72 Kryterium I – 84,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,04
           
 
Data zamieszczenia informacji