Nr postępowania DZ.RI.341.11.2016

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC MIASTA POZNANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
  • Zadanie nr 1 -  Grunwald – oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 253.011,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
  • Zadanie nr 2 - Jeżyce – oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma „HUNTER”, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 262.334,40 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
  • Zadanie nr 3 - Nowe Miasto – oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma „HUNTER”, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 277.967,70 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
  • Zadanie nr 4 - Stare Miasto - oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 293.601,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
  • Zadania nr 5 - Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 364.135,35 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
  • Zadania nr 6 - oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic o dużym natężeniu ruchu - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 284.622,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
  • Zadania nr 7 - trwałe oznakowanie grubowarstwowe ulic miasta Poznania - oferta złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto: 285.163,20 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
  Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym
Ilość uzyskanych punktów
1 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwa Zakład Ogólnobudowlany DARBUD,ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew
 
 
Zadanie 5 364.135,35 Zadanie 5
1 dzień
Zadanie 5
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 6
284.622,00
 
Zadanie 6
1 dzień
 
Zadanie 6
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j.,
ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo
Zadanie 7
285.163,20
Zadanie 7
1 dzień
Zadanie 7
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., ul. Południowa 17/19,
97-300 Piotrków Trybunalski
Zadanie 3
296.054,85
Zadanie 3
6 dni
Zadanie 3
Kryterium I – 84,50
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 86,17
Zadanie 2
279.394,50
Zadanie 2
6 dni
Zadanie 2
Kryterium I – 84,50
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 86,17
4 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie 1
253.011,00
Zadanie 1
1 dzień
Zadanie 1
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 4
293.601,00
Zadanie 4
1 dzień
Zadanie 4
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
5 Vobema Polska sp. z o.o., ul. Polna 10,64-920 Piła Zadanie 1
382.837,50
Zadanie 1
6 dni
Zadanie 1
Kryterium I – 59,48
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 61,15
6 Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy,
ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań
Zadanie 3
299.295,90
Zadanie 3
1 dzień
Zadanie 3
Kryterium I – 89,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,03
7 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 2
262.334,40
Zadanie 2
1 dzień
Zadanie 2
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 3
277.967,70
Zadanie 3
1 dzień
Zadanie 3
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
8 Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 5
664.507,50
Zadanie 5
1 dzień
Zadanie 5
Kryterium I – 49,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 59,32
Zadanie 7
307.746,00
Zadanie 7
1 dzień
Zadanie 7
Kryterium I – 83,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,40
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji