Nr postępowania DZ.TBU.341.24.2016

Remont chodników i wjazdów w pasie drogowym w ul. Rolnej w Poznaniu na odcinku od ul. Pamiątkowej do ul. Traugutta wraz z rewaloryzacją zieleni.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 117.898,86 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
125.800,56 72 Kryterium I – 84,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,35
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 139.273,93 72 Kryterium I – 76,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,19
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
117.898,86
 
72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
140.287,82 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 75,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,64
5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 120.028,82 72 Kryterium I – 88,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,40
6 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 121.424,10 72 Kryterium I – 87,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,39
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
137.887,56 72 Kryterium I – 76,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,95
 
Data zamieszczenia informacji