Nr postępowania DZ.TBU.341.26.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina na odcinku od Kościoła do ul. Polskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum),
z ceną brutto: 257.625,65 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
319.322,50 72 Kryterium I – 72,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,61
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
296.490,84
 
72 Kryterium I – 78,20
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,20
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 337.809,78 72 Kryterium I – 68,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,64
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
289.761,94 72 Kryterium I – 80,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,02
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum)
257.625,65 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
284.366,12 72 Kryterium I – 81,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,54
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
299.983,74 72 Kryterium I – 77,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,29
8 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 335.213,99 72 Kryterium I – 69,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,17
9 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
292.322,34 72 Kryterium I – 79,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,32
10 Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j.,
ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo
306.357,16 60 Kryterium I – 75,68
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,68
 

 
Data zamieszczenia informacji