Nr postępowania DZ.EL.341.23.2016

Dostawa elementów naprawczych do sygnalizacji świetlnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SIEMENS
Sp. z o.o.
, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 288.496,62 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.  

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena  oferty
(pln brutto)
Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
 288.496,62 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 GLOBAL TRAFFIC SYSTEM Sp. z o.o.,
ul. Szamotulska 67, Baranowo,
62-081 Przeźmierowo
302.776,80 60 Kryterium I – 85,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,76
           


 
Data zamieszczenia informacji