Nr postępowania DZ.TBU.341.29.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Drzewieckiego oraz w ul. Marszałkowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Drzewieckiego na odcinku od Grunwaldzkiej do ul. Kasztelańskiej) przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 82.638,96 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy;
  • zadania 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podstolińskiej - strona wschodnia) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
    62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 47.535,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 90.121,74 72 Kryterium I – 82,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,53
Zadanie nr 2 63.185,01 72 Kryterium I – 67,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,71
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 87.505,89 72 Kryterium I – 84,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,99
Zadanie nr 2 56.600,32 72 Kryterium I – 75,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,59
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 91.298,28  
72

 
Kryterium I – 81,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,46
Zadanie nr 2 60.755,22 72 Kryterium I – 70,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,42
4 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 91.620,76 72 Kryterium I – 81,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,18
Zadanie nr 2 57.593,91 72 Kryterium I – 74,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,28
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 83.348,17 72 Kryterium I – 89,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,23
Zadanie nr 2 47.535,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 84.937,40 72 Kryterium I – 87,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,56
Zadanie nr 2 52.717,92 72 Kryterium I – 81,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,15
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 95.483,35 72 Kryterium I – 77,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,89
Zadanie nr 2 71.892,39 72 Kryterium I – 59,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,51
8 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 82.638,96 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 53.106,70 72 Kryterium I – 80,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,56
 
 
 
Data zamieszczenia informacji