Nr postępowania DZ.TBU.341.30.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Brzask oraz w ul. Trybunalskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew na:
  • zadanie 1 wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Brzask na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Szamotulskiej, strona południowa – z ceną brutto: 66.775,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • zadanie 2 wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Trybunalskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Miecznikowskiej, strona zachodnia – z ceną brutto: 86.520,39 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 88.618,31 72 Kryterium I – 67,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,82
Zadanie nr 2 104.086,15 72 Kryterium I – 74,80
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,80
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 86.887,74  
72

 
Kryterium I – 69,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,17
Zadanie nr 2 106.534,35 72 Kryterium I – 73,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,08
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 82.784,58 72 Kryterium I – 72,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,60
Zadanie nr 2 99.467,14 72 Kryterium I – 78,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,27
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 69.222,59 72 Kryterium I – 86,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,82
Zadanie nr 2 94.230,57 72 Kryterium I – 82,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,62
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 2 94.972,85 72 Kryterium I – 81,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,97
6 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew
 
Zadanie nr 1 66.775,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 86.520,39 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 82.223,57 72 Kryterium I – 73,09
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,09
Zadanie nr 2 87.586,32 72 Kryterium I – 88,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,89
 


 

 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji