Nr postępowania DZ.TBU.341.36.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Kościuszki i w ul. Strzeleckiej
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Kościuszki na odcinku od ul. Solnej do ul. Libelta; obustronnie) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 209.019,16 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • zadania 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Długiej; strona południowo-wschodnia) przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 140.837,66 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:
Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10,
62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 244.818,83 72 Kryterium I – 76,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,84
Zadanie nr 2 184.770,97 72 Kryterium I – 68,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,60
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 209.019,16 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 216.311,24  
72

 
Kryterium I – 86,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,97
Zadanie nr 2 142.793,41 72 Kryterium I – 88,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,77
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 231.200,98 72 Kryterium I – 81,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,37
Zadanie nr 2 140.837,66 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 289.791,33 72 Kryterium I – 64,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,91
Zadanie nr 2 153.494,90 72 Kryterium I – 82,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,58
 

 
Data zamieszczenia informacji