Nr postępowania DZ.TBU.341.33.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Owsianej oraz w ul. Pasieka
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Owsianej na odcinku od ul. Winogrady do ul. Dożynkowej; strona zachodnia; przed budynkiem 22-24) przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum), z ceną brutto: 51.282,69 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy;
  • zadania 2 (II część zamówienia – remont nawierzchni chodników w ul. Pasieka na odcinku od ul. Winogrady do ul. Słowiańskiej; obustronnie) przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 156.777,33 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 51.282,69 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 180.622,99 72 Kryterium I – 78,12
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,12
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 53.289,29 72 Kryterium I – 86,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,61
Zadanie nr 2 177.204,92 72 Kryterium I – 79,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,63
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 55.360,02  
72

 
Kryterium I – 83,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,37
Zadanie nr 2 156.777,33 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 52.129,61 72 Kryterium I – 88,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,54
Zadanie nr 2 195.645,34 72 Kryterium I – 72,12
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,12
 
 

 
Data zamieszczenia informacji