Nr postępowania DZ.RI.341.34.2016

Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości TEMPO 30 w centrum Poznania - ul. Św. Marcin oraz ul. 27 Grudnia- Plac Wolności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „DUCTUS” sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną brutto: 870.321,47 zł, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia 54 dni od dnia podpisania umowy (w tym wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – w ciągu 25 dni od podpisania umowy, budowa przejścia dla pieszych – w ciągu 40 dni od podpisania umowy, modernizacja sygnalizacji świetlnej – w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy) oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 5.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 %, termin wykonania przedmiotu zamówienia 5%, liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-5 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz w skali 0-5 pkt liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II termin wykonania przedmiotu zamówienia (dni) Kryterium II
społeczne (ilość osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę)
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 961.691,12 54 5 Kryterium I – 81,45
Kryterium II – 5,00
Kryterium III - 5,00
Łącznie – 91,45
2 „DUCTUS” sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
870.321,47
 
54 5 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Kryterium III – 5,00
Łącznie – 100
 
 
 


 
Data zamieszczenia informacji