Nr postępowania DZ.TBU.341.40.2016

Remont nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego
w Poznaniu - przystanek Pilotów oraz przystanek Przelot

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, na:
  • Zadanie nr 1 (I część zamówienia), które obejmuje wykonanie remontu nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego – przystanek Pilotów w kierunku miasta, z ceną brutto: 43.244,14 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące
  • Zadanie nr 2 (II część zamówienia), które obejmuje wykonanie remontu nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego – przystanek Przelot w kierunku miasta, z ceną brutto: 69.162,04 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 43.244,14 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 69.162,04 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 45.487,68 72 Kryterium I – 85,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,56
Zadanie nr 2 71.836,80 72 Kryterium I – 86,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,65
 
 
Data zamieszczenia informacji