Nr postępowania DZ.TBU.341.41.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Wolsztyńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew z ceną brutto: 57.256,32 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
65.611,52 72 Kryterium I – 78,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,54
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 59.163,55 72 Kryterium I – 87,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,10
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 71.307,11
 
72 Kryterium I – 72,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,27
4 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 57.256,32 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           
 

 
Data zamieszczenia informacji